VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
ความยาว 4 นาที

วิดิทัศน์นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เขตสุขภาพที่ 10
ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์มบีซ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-15 กันยายน 2559
ความยาว 7 นาที

 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

© ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-242994 fax : 045-242972
email:spbket10@gmail.com